Blog > Komentarze do wpisu
2 LUTY (Dzień Ofiarowania Pana Jezusa)

Gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi. (Ga 4,4)

     Dzień Ofiarowania Pana Jezusa każe nam myśleć o wydarzeniach, które miały miejsce na 40 dzień po narodzeniu Jezusa. Zgodnie ze zwyczajem żydowskim w dniu tym Maria i Józef przynieśli małego Jezusa do świątyni, aby złożyć przepisaną prawem ofiarę na oczyszczenie Matki Jezusa. Dzień ten przypomina nam także, że Jezus był poddany prawu. Apostoł Paweł ujmuje to następująco: „Gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi”. Ale te słowa zawierają też głęboką, chrystologiczną treść. W starożytności Kościół tą biblijną prawdę usiłował wielokrotnie zgłębić i zdefiniować.

     W Wyznaniu nicejsko-konstantynopolitańskim czytamy: „Wierzę w jedynego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, … Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu… On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Panny i stał się człowiekiem”. Ks. M. Luter w Małym Katechizmie zaś wyznaje: „Wierzę, że Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg, z Ojca wieczności zrodzony, a zarazem prawdziwy człowiek z Marii Panny narodzony, jest moim Panem”. Wiara w Jezusa Chrystusa, jako prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka w jednej osobie, jest fundamentem wiary chrześcijańskiego Kościoła. Duch Boży przypomina nam tą wielką tajemnicę wiary w  Dzień Pamiątki Ofiarowania Jezusa.

     Wielu ludziom wydaje się, że to wyznanie, mówiące o unii hipostatycznej Boga i człowieka w Chrystusie, zawiera prawdę nie do przyjęcia. Ale co u ludzi jest niemożliwe, to możliwe jest u Boga. Nie możemy Bogu dyktować, co jest lub nie jest możliwe. Dopóki Kościół będzie wyznawał, że Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, będzie on chrześcijański. Dopóki za starożytnym Kościołem wyznajemy, że  Chrystus – to prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, jesteśmy chrześcijanami.

Modlitwa:

     Panie Boże, wspominamy dzień stawienia się Twojego Syna w świątyni, aby wypełniły się na Nim słowa przykazania Twojego. Dziękujemy Ci za okazaną nam w Chry­stusie łaskę usynowienia i wykupienia z niewoli Prawa. Wysłuchaj nas przez tegoż Syna Twojego w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym. Amen.

sobota, 02 lutego 2013, mku841