| < Październik 2016 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
sobota, 22 października 2016

23 PAŹDZIERNIKA ‒ 22. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Biblijne hasła dnia

„Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił”. (Iz 64,1)

„Ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach z wielką mocą i chwałą”. (Mk 13,26)

Rozmyślanie

„Odpowiedział Abraham i rzekł: Oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana mego, choć jestem prochem i popiołem”. (1 Mż 18,27)

            To fragment modlitwy Abrahama, kiedy Bóg objawił mu, co chce uczynić z Sodomą i Gomorą. Modlitwa Abrahama posiada szczególny charakter. Jest to prawdziwa rozmowa z Bogiem. Jej inność polega również na tym, że Abraham, chociaż doznał tyle łaski, jakby zapomniał dziękować Panu za otrzymane obiet­nice i błogosławieństwo, a w obliczu nieszczęścia i kary, która miała spotkać mieszkańców Sodomy i Gomory, orędował i prosił Pana Zastępów o odro­czenie słusz­nego karania.

            Sądzić należy, że postawa Abrahama wynika z poznania jakie posiadał, iż sprawy bliźniego, jego ratunek i zbawienie winny wy­przedzać wszystkie inne. Dla Abrahama było oczywiste, że słowa Boże są prawdziwe, a życie mieszkańców Sodomy i Gomory rzeczywiście jest naganne. Ale czy wobec tego nie należy podjąć próby ratowania tego, co się da jeszcze uratować? Czy to, co dobre i zdrowe musi zginąć z tym, co złe i grzeszne? Abraham dlatego mówił do Boga: „Czy rzeczywiście zgładzisz sprawiedliwego wespół z bezbożnym? Może jest w tym mieście pięć­dziesięciu sprawiedliwych; czy także ich zgładzisz i nie przebaczysz miejscu temu przez wzgląd na pięćdzie­sięciu sprawiedliwych, którzy są w nim?”.

            Natarczywa jest modlitwa Abrahama. Gdy słyszy, że dla pięćdziesięciu sprawiedliwych Pan zacho­wa Sodomę i Go­morę, prosi i pyta, czy dla czterdzie­stu pięciu, dwudziestu, w końcu dla dziesięciu zachowa owe miasta. Abraham chce na Bogu wymusić miłosierdzie i łaskę dla mieszkańców Sodomy i Gomo­ry. Lecz w tym natarczywym orędowaniu nie ma nic z bezczelności. Abraham z pokorą przemawiał do Boga: „Ośmielam się mówić do Pana mego, choć jestem prochem i pyłem”.

            Kiedy Bóg mówi, również człowiek chce mówić do swojego Stworzyciela. Często wsłuchani w słowo Boże, poruszeni wyzwa­lającą pra­wdą, składamy ręce do modlitwy i pełni wdzięczności chwalimy Przedwiecznego za doznaną łaskę. Dziękujemy za dobroć Dawcy wszelkich dobrych i doskonałych darów w serdecznej modlitwie. Zawsze należy się modlić o zachowanie i ratunek. Z serca należy prosić sprawiedliwego Boga, aby zechciał cofnąć swój karzący wyrok nad grzesznikiem. Należy orędować za bliźnim i toczyć bój o pokój dla jego duszy.

Modlitwa:

            Boże Miłosierny, naucz nas modlić się nie tylko o nasze sprawy, ale także bliźniego. Amen.

Kazanie

Zob. Ks. Manfred Uglorz, Dzień się przybliżył, Dzięgielów 2015, Wydawnictwo „Warto” s. 314‒317.

 

22 PAŹDZIERNIKA

Biblijne hasła dnia

„Od wschodu słońca aż do jego zachodu wielkie jest moje imię wśród narodów ‒ mówi Pan”. (Ml 1,11)

„Wielu przybędzie ze wschodu i zachodu, i zasiądą do stołu z Abrahamem i z Izaakiem, i z Jakubem w Królestwie Niebios”. (Mt 8,11)

Rozmyślanie

„Stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich”. (1 Mż  1,27)

             Bóg postanowił stworzyć człowieka na swój obraz i podobieństwo, aby był on panem całego stworzenia. Chociaż Stary Testament wielokrotnie mówi o oczach, uszach, ustach, nogach, rękach i plecach Bożych (2 Mż 33,20‒23; Ps 33,6; 119,73; Iż 60,13; Za 14,4), to należy w tym widzieć nie tyle przejaw antro­pomor­ficznego pojmowania Boga, ile sposób mówienia o Bo­gu z powodu słabości ludzkiego języka. Błędne są wszystkie te poglądy, według których człowiek swym zewnętrznym wy­glądem, szczególnie wyprostowaną postawą, przypomina Boga. Wielce wątpliwe są też poglądy tych, którzy wyrażają prze­konanie, że słowa: „Stworzył Bóg człowieka na obraz swój” należy inter­pretować w sensie duchowym.

            Istnieje pewna analogia między podobieństwem człowieka do Boga a po­dobieństwem syna do ojca (1 Mż 5,1.2). Ale nie do pomyślenia jest podo­bieństwo mię­dzy Bogiem a czło­wiekiem w sensie istotowym. Przekonują nas o tym te wypowiedzi Biblii, w których człowiek zostaje postawiony naprzeciw Boga, przede wszystkim w tych, w których jest mowa o cie­lesności człowieka z jednej strony, z drugiej zaś o Bogu, który jest Duchem. Prorok mówi: „Egipcjanie to ludzie, a nie Bóg; konie ich to ciało, a nie duch” (Iż 31,3).

            Biblia mówi, że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę na swój obraz. To oznacza, że zarówno mężczyzna, jak i kobieta są w tej samej mierze obrazem Boga, mają te same prawa i obowiązki, z wyjątkiem tego, który wynika z płci. Brak zrozumienia prawdy zawartej w słowach: „I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich”, prowadziło w przeszłości do wielu nieporozumień i nadużyć. Ale prowadzi nadal w wielu religiach i kulturach, a nawet w chrześcijaństwie, pomimo słów apostoła Pawła: „Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie” (Ga 3,28).

            Gdzie kobiety są poniżane, gdzie nie mają równych praw, tam nie tylko poniża się kobiety, lecz także bluźni się przeciwko Bogu. Ale i odwrotnie, tam gdzie kobiety biorą odwet za wielowiekowe poniżanie, również się grzeszy przeciwko woli Bożej. Kiedy się mówi w Biblii o równości mężczyzny i kobiety, mowa jest o absolutnej równości.

Modlitwa:

            Panie Boże otwórz oczy Twoich dzieci, aby poznały, czym jest równość i do czego ona powinna prowadzić. Amen.  

 

21 PAŹDZIERNIKA

Biblijne hasła dnia

Pan mówi: „Zwrócę się ku wam, rozplenię was i rozmnożę oraz umocnię przymierze moje z wami”.      (3 Mż 26,9)

„Wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście”. (1 Kor 3,9)

Rozmyślanie

„Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je”. (Ez 36,27)

            Prorocy końca niewoli babilońskiej zapowiadali zawarcie przez Boga z oca­lałą resztą Izraela nowego przymierza. Proroctwa o za­warciu przez Boga nowego przymierza (Jr 24,5‒7; 31,31‒34; 32,36‒41; Ez 11,17‒20; 16,59‒63; 36,24‒28; 37,31.28), mają związek z prze­­widy­wa­nym odzy­skaniem wolności oraz nową sytuacją religijną. Prorocy zapowiadali, że Pan Bóg okaże łaskę ludowi, zawrze z nim przymierze na nowych zasadach. Duch Boży zamieszka w sercach ludu, w których wypisze swoje prawo.

            Myśl o wpi­saniu prawa w serca odrodzonego ludu wybranego, zdaje się nawią­zywać do starej tradycji izraelskiej, w której mówi się o księdze przy­mierza z czasów Mojżesza. Oparte na niej synajskie przy­mierze, synowie Ja­kuba złamali i pogardzili Bo­giem. Nie byli w sta­nie wypełnić posta­no­wień przymierza, cho­ciaż Bóg pomagał swojemu ludowi i pouczał go przez proroków.

            Według zapowiedzi proroków, w osta­tecznych czasach religia sta­nie się naj­we­wnętrzniejszą spra­wą każdej je­dnostki ludzkiej, która zdolna będzie trwać w spo­łeczności z Bogiem. Nie będzie trzeba wzywać do poznania Boga, lecz każdy będzie miał po­znanie Boga, bowiem w każdym sercu zamieszka Duch Boży. Bóg poprzez włożenie w serca pra­wa, którego niegdyś Izraelici zobowiązali się prze­strzegać, stworzy pod­stawy odnowienia i za­chowania na wieki za­war­tego już przymierza. Każdy będzie postępował według przykazań Bożych.

            Pan Jezus przed swoją śmiercią, podczas ostatniej wieczerzy, błogosławiąc kielich powiedział: „Ten kielich to nowy testament we krwi mojej”. Jesteśmy ludem nowego przymierza. Obiecany Duch zstąpił na cały Kościół Chrystusowy w dniu jego wylania na pierwszych uczniów Pańskich. W chrzcie w imię Trójcy Świętej każdy otrzymał Ducha i został przez Ducha Świętego zapieczętowany. Dana jest nam ewangelia. Ona nakazuje nam żyć w Duchu miłości. Przykazanie miłości jest streszczeniem wszystkich nakazów i zakazów Bożych. Kto więc żyje w miłości do Boga i bliźniego, wypełnia wolę Bożą. Pan Jezus powiedział: „Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem… Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą” (J 15,12 oraz 7).

Modlitwa:

            Chryste, nasz Pani i Zbawicielu, zachowaj nas w miłości i ucz nas miłości. Amen.

 

20 PAŹDZIERNIKA

Biblijne hasła dnia

„Milczcie przed obliczem Wszechmogącego Pana, gdyż bli­ski jest dzień Pana!” (So 1,7)

„Bądźcie roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim”. (1 P 4,7.8)

Rozmyślanie

„Ja jestem tym, który was pociesza. Kim jesteś ty, że się boisz człowieka śmiertelnego, syna człowieczego, który ginie jak trawa?” (Iz 51,12)

            Tymi słowami Bóg zwrócił się przez swojego proroka do ludu izraelskiego, który miał powrócić z niewoli babilońskiej do ziemi ojców. Wielu z tych, którzy już powrócili, ciągle obawiało się jakiegoś nowego, nieznanego niebezpieczeństwa. Wcześnie zamykano bramy Jerozolimy, aby nikt pod osłoną ciemności nie wdarł się przez bramy do miasta.

            Dlaczego lud się boi? Dlaczego drży przed śmiertelnym człowiekiem, „który ginie jak trawa”?

            Bóg ku pociesze i uspokojeniu serca kazał powiedzieć prorokowi: „Słuchajcie mnie, wy, którzy dążycie do sprawiedliwości, wy, którzy szukacie Pana. Spójrzcie na skałę, z której jesteście wyciosani, i na kamieniołom, z którego jesteście wydobyci! Spójrzcie na Abrahama, waszego ojca, i na Sa­rę, waszą rodzicielkę, gdyż jego jednego powołałem, lecz pobłogosławiłem go i rozmnożyłem” (Iz 51,1.2).

            Czy jest wśród nas ktoś, kto nigdy się nie bał tego, co jest przed nami i jest nam nieznane? Czy nigdy nie zadrżało nasze serce przed drugim człowiekiem, który nam zagrażał? Bóg podobnie jak lud izraelski, pociesza nas, a pocieszeniem naszym jest Jego słowo, przede wszystkim Ten, który stoi w centrum słowa Bożego, Chrystus.

            W słowie Bożym jest najlepsza pociecha. Bóg przez nie pociesza nas w niedoli i wskazuje na cel, ku któremu podążamy.

            Chrystus staje przed nami i mówi do nas: „Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie! W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i we­zmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli” (J 14, 1‒3).

            Kiedy w sercu naszym zagości lęk, kiedy rozpoczynając nowy dzień, bać się będziemy tego, co nam on przyniesie, kiedy nie odstępuje od nas bojaźń przed śmiercią, nie zawahajmy się ani na chwilę, ale sięgnijmy po Biblię, czytajmy ewangelię i szukajmy w niej słowa, które nas pocieszą, napełnią nadzieją i rozbudzą odważną wiarę. Przed wszystkim nie zapomnijmy o mo­dlitwie. Prośmy Chrystusa, aby zgodnie ze swoją obietnicą uwolnił nas od trwogi, uciszył i udzielił swojego pokoju. Chrystus nigdy nie zawodzi.

Modlitwa:

            Chryste, nasz Zbawicielu, bądź zawsze przy nas, bowiem jak długo będziesz z  nami, ominie nas rozpacz, troska i trwoga i nie dotknie pohańbienie. Amen.

 

środa, 19 października 2016

19 PAŹDZIERNIKA

Biblijne hasła dnia

„Panie, łaska twoja trwa na wieki, nie zaniechaj dzieła rąk twoich!” (Ps 138,8)

„Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili”. (Ef 2,10)

Rozmyślanie

„Musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu”. (Hbr 2,17)

            Tak o Chrystusie pisze autor Listu do Hebrajczyków. Syn Boży nie tyl­ko przyjął na siebie nasze ciało i zamieszkał między nami, ale we wszystkim upodobnił się do nas. Jak my cierpimy, tak i On cierpiał. Odczuwał głód i pragnienie. Potrzebował odpoczynku i kontaktu z bliźnim. Tylko w jednym różnił się od nas. Był bez grzechu. Ale Bóg dla naszego zbawienia uczynił Go grzechem.

            Podobnym był do nas, aby mógł zostać wiernym i miłosiernym arcykapłanem. W czasach starego przymierza każdy arcykapłan pochodził z lu­du, dlatego też Chrystus, arcykapłan nowego przymierza, musiał być człowiekiem, aby móc przed Bogiem za nas i dla naszego przebłagania złożyć ofiarę. Nie była to ofiara ze zwierząt ani z płodów ziemi, ale z krwi i życia Chrystusa. Cena wykupienia z niewoli grzechu była bardzo wysoka. Św. Piotr pisze: „Nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był On na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was” (1 P 1, 18‒20).

            Ofiara Chrystusa jest raz na zawsze złożoną ofiarą za nasze grzechy i dla naszego zbawienia. Nie trzeba jest powtarzać. Ale Chrystus, jako arcykapłan przed obliczem Boga przyczynia się za nami i przedkłada Bogu nasze prośby i modlitwy. Dla Chrystusa są Mu one miłe i dzięki naszemu Arcykapłanowi Bóg je wysłuchuje. Miejmy więc odwagę i z ufnością zwracajmy się do naszego Boga i Ojca. Pan Jezus powiedział do uczniów swoich: „Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali” (J 15,16.17). Tej obietnicy powinniśmy się uchwycić, a jest to obietnica Tego, o którym autor Listu do Hebrajczyków świadczy, że „musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu”.

Modlitwa:

            Panie Boże, chwalimy Cię i błogosławimy przez wiekuistego niebieskiego arcykapłana Jezusa Chrystusa, Twojego umiłowanego Syna, przez którego niechaj będzie Tobie wraz z Nim i z Duchem Świętym cześć i uwielbienie, teraz i na wieki wieków. Amen.

 

 

18 PAŹDZIERNIKA

Biblijne hasła dnia

„Wy jesteście moimi świadkami ‒ mówi Pan”. (Iz 43,10)

„Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezu­sa, że jest Panem”. (2 Kor 4,5)

Rozmyślanie

„Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu”. (Flp 4,6)

            Jesteśmy w drodze. Jest nam dana obietnica zbawienia i powrotu Chry­stusa w chwale, aby dokonać sądu nad żywymi i umarłymi. Jesteśmy w drodze i zbliżamy się do tego dnia. Jesteśmy w drodze i w obliczu zbliżającego się dnia adwentu Pana, św. Paweł napomina nas, abyśmy się zbytnio nie tro­szczyli o sprawy doczesne, gdyż taka troska utrudnia przygotowanie na ten dzień. Zbytnia troska jest balastem w pielgrzymce ku pełni poznania Chrystusa, Jego ewangelii, a przede wszystkim zjednoczenia z Bogiem. Troska utru­dnia marsz, przyćmiewa wzrok, przytępia słuch, czyni serce nieczułym i niewra­żliwym.

            Nie znaczy to, że winniśmy przestać myśleć o jutrzejszym dniu, o naszej pracy i powinnościach wobec rodziny i społeczeństwa. Ale ta powinność nie może przerodzić się w troskę, która wypełnia do reszty nasze życie. A tak się często dzieje, szczególnie tam, gdzie ludziom trudno powiązać jeden koniec miesiąca z drugim. Ale także i tam, gdzie ludzie opływają w dostatek. Mają dużo, a chcą mieć jeszcze więcej.

            Jest tylko jedna błogosławiona troska, a jest to troska o Królestwo Boże i jego sprawy, troska o aktywne życie w miłości do Boga i bliźniego: „Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je; czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one?” (Mt 6,25.26).

            Apostoł Paweł upomina nas: „Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu”. Nie chciejmy więc być sami z naszymi sprawami i kłopotami, które codziennie nas spotykają. Nie pozwólmy, aby one trawiły i pożerały nasze siły, wszak poświęcić je winniśmy o wiele wznio­ślejszym sprawom, aniżeli te, które codziennie zaprzątają nasze myśli, myśli o doczesności. Nie pozwólmy, aby nadmiar trosk osłabiał naszą wiarę, niweczył nasze czuwanie i oczekiwanie na dzień powtórnego przyjścia Zbawiciela. Raczej wiarą zwyciężajmy je, powierzając wszystko w prośbach naszych Bogu. O naszych codziennych kłopotach powiedzmy naszemu Bogu w modlitwie. On je zna, ale już samo powierzenie w błaganiach i dziękczynieniach naszych spraw Wszechmo­gącemu przynosi nam ulgę i ukojenie strapionej duszy.

Modlitwa:

            Panie Boże, spraw, abyśmy się troszczyli o Królestwo Boże i jego sprawiedliwość, i pewni byli, że wszystko inne będzie nam dane. Amen.

  

17 PAŹDZIERNIKA

Biblijne hasła dnia

„Jego moc będzie sięgać aż po krańce ziemi”. (Mi 5,3)

„Przyjdź Królestwo twoje”. (Mt 6,10)

Rozmyślanie

„Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem – łaską zbawieni jesteście – i wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie”. (Ef 2,4‒6)

            Powyższe słowa brzmią tajemniczo. Bóg nas „ożywił wraz z Chry­stu­sem i wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przy­szłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie”. A więc z Chrystusem posadzeni jesteśmy w okręgach niebieskich.

            Tu żyjemy, tu jest nasz ziemski dom, tu pracujemy, aby utrzymać siebie i bliskich, i dać im to, co do doczesnego życia jest potrzebne. W tym samym czasie z Chrystusem posadzeni jesteśmy w okręgach niebieskich. Czy jest to możliwe? Jak się do dzieje?

         Przez chrzest w imię Jezusa Chrystusa ochrzczony zostaje wszczepiony w Chrystusa i odtąd jego byt związany jest z Panem. Ochrzczeni jesteśmy w śmierć Jezusa, a będąc wszczepieni w Chrystusa, obdarowani jesteśmy także nadzieją zmartwychwstania, wszak Chrystus nie tylko umarł, ale również zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Nie chodzi jedynie o odnowienie moralne, ale o rze­czywiste włączenie wierzącego w Chrystusa, a co za tym idzie, o ob­darowanie wierzącego życiem Bożym, łaską, pokojem i zbawieniem.

            Apostoł pisze: „Bóg, ożywił [nas] wraz z Chrystusem …i wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie”. Podobny sens mają słowa z Listu do Kolosan: „A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej… Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu; gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z nim w chwale” (Kol 3,3). A więc dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa wierzący partycypują w darach zbawienia, więcej, mogą uważać się za uczestników życia w „okręgach niebieskich”. To niepojęte! Ale musimy te słowa apostolskie przyjąć i uważać je za prawdziwe. Tu żyjemy, a jednak w Panu Chrystusie możemy się uważać za niebian. Ale pamiętajmy, że ten uprzywilejowany dar możemy utracić, tracąc wiarę, nie służąc bliźnim, nie miłując tych, których Bóg postawił na naszej drodze życia. Autor powyższych słów przypomina nam w dalszych słowach, że Bóg stworzył nas do dobrych uczynków.

Modlitwa:

            Boże, prowadź nas przez Ducha Świętego, abyśmy nie utracili danej nam obietnicy i zbawienia wiecznego. Amen.

  

16 PAŹDZIERNIKA ‒ 21. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY21. po Trójcy Świętej po Trójcy Świętej

Biblijne hasła dnia

„Głupi rzekł w sercu swoim: Nie ma Boga!”   (Ps 14,1)

To jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego praw­dziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś”. (J 17,3)

Rozmyślanie

"Jezus podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: Kobieto! Gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała: Nikt, Panie! Wtedy rzekł Jezus: I Ja cię nie potępiam: Idź i odtąd już nie grzesz". (J 8,10.11)

            To fragment historii o kobiecie przyłapanej przez faryzeuszów na cudzołóstwie.

            Apostoł Paweł pisze: „Wszyscy zgrzeszyli” (Rz 3,23). Nikt z nas nie jest bez winy wobec świętego Boga. Nikt też nie może powiedzieć, że wypełnia wszystkie przykazania, dotyczące naszego stosunku do drugiego człowieka. Dlatego Pan Jezus mówił: „Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, i nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia” (Łk 6,37) oraz: „Czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu: Pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim? Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego” (Mt 7,3‒5).

            Prawda o człowieku jest bolesna. Ona zawsze musi pobudzić do refleksji, zanim zaczniemy oskarżać bliźniego. Nikt nie jest bez grzechu. Kamień rzucony w bliźniego, powinien być najpierw rzucony przez nas samych w naszą stronę. Sama myśl o bezgrzeszności jest grzeszna. I na­wet na chwilę nie wolno nam zapomnieć, że potrzebujemy zmiłowania i prze­baczenia Bożego

            Ale historię o cudzołożnej kobiecie można zrozumieć nieopatrznie. Czy milczenie Jezusa jest zgodą na lekceważenie Bożych przykazań? Nie jest ono zgodą na grzech. Nie jest zgodą na cudzołóstwo pod każdą postacią. Nie jest zgodą na wolne związki. Nie jest zgodą Jezusa na różnego rodzaju dewiacje seksualne. Nie jest zgodą na gwałty i molestowanie dzieci. Nie jest zgodą na moralną nieczystość.

            Jezus nie potępił cudzołożnej kobiety, ponieważ dostatecznie została już poniżona przez swoich oskarżycieli, co nie znaczy, że uznał jej występek za moralnie obojętny. Kiedy odeszli wszyscy jej oskarżyciele, Jezus powiedział do kobiety przyłapanej na cudzołóstwie: „Kobieto! Gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała: Nikt, Panie! Wtedy rzekł Jezus: I Ja cię nie potępiam: Idź i odtąd już nie grzesz”.

Modlitwa:

            Panie Boże, przebacz nam nasze winy i spraw, abyśmy nie osądzali naszych bliźnich ani nie mówi o nich fałszywego świadectwa. Amen.

Kazanie

Zob. Ks. Manfred Uglorz, Dzień się przybliżył, Dzięgielów 2015, Wydawnictwo „Warto” s. 303-307.

 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 142