| < Kwiecień 2019 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
niedziela, 25 marca 2012

Motto:

Jako żyje Pan, będę mówił tylko to, co powie mój Bóg(2 Krn 18,13)

Życie darowane od Boga

     Urodziłem się 12 listopada 1940 roku w Łaziskach Górnych jako syn Jana Uglo­rza i Elfrydy z domu Twardzik.

     W roku 1958 rozpocząłem studia na Wydziale Teologicznym, Sekcji Ewangelickiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Studia ukończyłem w roku 1962 i na podstawie pracy pt.: „Geneza i życie prazboru w Jerozolimie” oraz zdanego egzaminu magisterskiego otrzymałem stopień magistra teologii ewangelickiej.

     30 września 1962 roku zostałem przez ks. bpa prof. Andrzeja Wantułę wyświęcony w kościele ewangelickim w Mikołowie na księdza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Pracę w Kościele rozpocząłem jako wikariusz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu.

     4 lutego 1968 roku zostałem wybrany przez Zgromadzenie Parafialne Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Starym Bielsku na proboszcza tej Parafii.

     20 lutego 1979 roku Rada Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie zatwierdziła temat mojej rozprawy doktorskiej pt. „Pro­fetyczne posłannictwo Kościoła”. Z dniem 1 października 1979 roku zostałem przyjęty do pracy w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w charakterze asystenta w Katedrze Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego. Tytuł doktora teologii w zakresie teologii biblijnej został mi nadany uchwałą Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej dnia 25 kwietnia 1984 roku. Promocja doktorska odbyła się 22 maja 1984 roku.

     1 października 1984 roku zostałem mianowany adiunktem w Katedrze Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego.

     Dnia 22 marca 1988 roku na podstawie pracy pt.: Obecność Boga w chrystologicznej refleksji ewangelisty Jana oraz zdanego kolokwium habilitacyjnego uzyskałem stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii ewangelickiej. Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego mianowany zostałem docentem (1 marca 1989), a następnie dnia 1 października 1996 r. profesorem nadzwyczajnym w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie na czas nieokreślony.

     W roku 1992 zrezygnowałem ze stanowiska proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Starym Bielsku. Od 1 września 1992 roku objąłem stanowisko redaktora Wydawnictw Książkowych, a od 1 października 1993 roku także dyrektora do spraw Wydawnictwa w Ośrodku Wydawniczym „Augustana” Kościoła Ewangelicko-Augs­burskiego w RP w Bielsku-Białej. 30 września 1997 roku zrezygnowałem z wszystkich funkcji w Wydawnictwie „Augustana” i zająłem się wyłącznie pracą naukowo-dydaktyczną.

     Od 1 października 1997 roku pracowałem również na Uniwersytecie Śląskim (Filia w Cie­szynie) w Instytucie Nauk Społecznych i o Kulturze, w Zakładzie Filozofii. 1 września 2001 roku zostałem przeniesiony decyzją J.M. pana rektora prof. Tadeusza Sławka na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Byłem jego współorganizatorem i jednym z pierwszych profesorów.

     Od 1 października 2004 roku decyzją J. M. Janusza Janeczka powróciłem do pracy w Filii Cieszyńskiej Uniwersytetu Śląskiego i od tego dnia byłem prodziekanem do spraw nauki.

     20 czerwca 2000 roku nadano mi tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.

     1 lipca 2003 roku zostałem mianowany przez ówczesną Minister Edukacji Narodowej, panią Krystynę Łybacką profesorem zwyczajnym w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

     W przeszłości piastowałem różne funkcje w Kościele Ewangelicko-Augsburskim. Między innymi byłem prezesem IX Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz przez wiele lat członkiem Kościelnej Komisji Egzaminacyjnej.

     Od 1992 roku byłem przez dwie kadencje członkiem Komitetu Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk, a od 1992 roku członkiem Komitetu Etyki Lekarskiej Polskiej Akademii Umiejętności.

     22 maja 2003 roku zostałem wybrany do składu osobowego Komitetu Nauk Teologicznych PAN, o czym zostałem zawiadomiony pismem z dnia 5 czerwca 2003 roku przez prof. dra hab. Henryka Samsonowicza.

     Wypromowałem 6 doktorów. Napisałem 11 recenzji doktorskich, 9 recenzji prac habilitacyjnych oraz 6 recenzji profesorskich.

     Z pracy w Uniwersytecie Śląskim zrezygnowałem 30 września 2008 roku. 31 stycznia 2012 roku przestałem pracować w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i przeszedłem na emeryturę.

Czym jest dla mnie teologia? Teologia jest słowem o Bogu, które jest odpowiedzią na Jego zbawczy czyn dokonany w Chrystusie na krzyżu.

Czym jest dla mnie uprawianie teologii?

Jest zwiastowaniem Ukrzyżowanego, głoszeniem mocy krzyża i słowem o krzyżu. Jest nieustannym odkrywaniem tajemnicy Tego, którego Bóg nie pozostawił w grobie, lecz wywyższył i darował nam jako Pana i Chrystusa (Dz 2,36). Uprawianie teologii jest głoszeniem kazania, chociaż w zgoła innej formie, „kazania” innego od tego, które gromadzi lud Boży w kościele podczas nabożeństwa.

     Jak Bóg oceni i osądzi kiedyś naszą nieustanną ewangelizację świata, wygłoszone kazania i przemówienia, tak też w dniu przyjścia Pana okaże się, czy moja teologiczna spuścizna naprawdę zbudowana była na fundamencie, którym jest Chrystus (1 Kor 3,14). Tak więc pracuję i o to zabiegam, aby z „próby ognia” sądu, ze słów i zdań coś się ostało. Ostanie się świadectwo o Chrystusie dla nas, z nami i między nami. Chcę więc ubierać w słowa to, co powie mój Bóg.

     Nie potrafię spośród moich prac wyróżnić jednej, którą cenię najwyżej. Z perspektywy czasu wszystkie oceniam surowo i myślę, że można było jeszcze napisać to, lub tamto, coś pogłębić, lepiej wyrazić. Najbliższe są mi te, które są jeszcze nieukończone i mają postać elektroniczną. One żyją, ciągle są w nie wpisywane nowe przemyślenia. Żywię nadzieję, że będą lepsze od tych, które już się ukazały w formie książkowej. A ukazały w formie książkowej się następujące prace:

 1. Obecność Boga w chrystologicznej refleksji ewangelisty Jana, Warszawa, 1988, ss. 209 (praca habilitacyjna);

 2. Introdukcja do Nowego Testamentu, cz. 1, Warszawa, 1994, ss. 166;

 3. Teologia zwiastowania i czynów Jezusa, Warszawa, 1999, ss. 310.

 4. Od samoświadomości do świadectwa wiary, Warszawa 1995, ss. 143;

 5. Marcin Luter — Ojciec Reformacji, Bielsko-Biała 1995, ss. 169.

 6. Teologia zwiastowania i czynów Jezusa, Bielsko-Biała 1999, ss. 309.

 7. Jahwe – Bóg Izraela, Warszawa 2002, ss. 236;

 8. Kamień węgielny i lud wybrany. Chrystologiczne i eklezjologiczne tematy 1 Listu św. Piotra w kontekście duszpasterskiej troski Autora Listu, Warszawa 2011, ss. 183.

 9. Życie według prawa wolności w rozumieniu św. Jakuba, Warszawa 2012ss. 168.

 10. Israel ludem Jahwe. Zarys starotestamentowej antropologii teologicznej, Bielsko-Biała 2012, ss. 384.

     Ponadto książki z zakresu literatury pobożnościowej:

 1. Śladami Ojca wiary, Bielsko-Biała, 1992, ss. 108.

 2. Zło dobrym zwyciężaj, Bielsko-Biała 1993, ss. 68.

 3. Z całego serca szukam Ciebie, Bielsko-Biała 1993,  ss. 396.

 4. Przed ołtarzem Pańskim, cz. I, Wydawnictwo Synodalnej Komisji Liturgicznej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, 1994, ss. 47; Przed ołtarzem Pańskim, cz. II, Wydawnictwo Synodalnej Komisji Liturgicznej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, 1995, ss. 61; Przed ołtarzem Pańskim, cz. III, Wydawnictwo Synodalnej Komisji Liturgicznej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, 1995, ss. 57; Przed ołtarzem Pańskim, cz. IV, Wydawnictwo Synodalnej Komisji Liturgicznej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, 1995, ss. 96;

 5. Kazanie Ukrzyżowanego, Bielsko-Biała 2004, ss. 69.

     Pomijam skrypty dla studentów, przygotowane w formie elektronicznej.

Do druku przygotowałem:

-      Dziedzictwo teologiczne apostoła Pawła (około 500 stron);

-      Izrael ludem Jahwe (około 450 stron);

-      Życie według prawa wolności w rozumieniu św. Jakuba (około 150 stron);

-      oraz kilka zbiorów kazań.

Napisałem około tysiąca różnych prac, artykułów, kazań itp. opublikowanych w różnych  publikacjach monograficznych, periodykach oraz w Internecie.

10:35, mku841 , O mnie
Link